USC » Investigación » Investigadores » ayudas » 2022
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Convocatorias 2024
Convocatorias 2023
Convocatorias 2022
Convocatorias 2021
Convocatorias 2020
Convocatorias 2019
Convocatorias 2018
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Convocatorias 2022

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Proxectos colaborativos Campus Terra 2024

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto da convocatoria é financiar o desenvolvemento de proxectos colaborativos entre os grupos de investigación do Campus Terra, liderados por persoal investigador contratado con título de doutor, coa finalidade de realizar estudos conxuntos que favorezan a cooperación entre grupos da mesma área científica ou de diferentes áreas científicas e o desenvolvemento de novas liñas e capacidades colaborativas. Estes estudos poden ser apoiados e reforzados coa participación de empresas ou outros centros de investigación.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 29/02/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaVIII Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en Tecnologías Accesibles

Estado: Abierta
Resumen: Los proyectos de innovación, con una duración máxima de 12 meses, deben estar dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas, desde software a dispositivos, instrumentos o equipos, que puedan ser utilizados por o para personas con discapacidad. Las soluciones propuestas pueden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar la actividad y participación de estas personas en la sociedad, previniendo limitaciones o reduciendo las existentes; proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/estructuras corporales; y/o favorecer el acceso, mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 03/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPremio 60 Aniversario Farmaindustria Jóvenes Investigadores

Estado: Abierta
Resumen: Para apoyar la continuidad de sus proyectos de investigación en curso, el premio consistirá en una ayuda económica de 40.000 euros.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 15/03/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPremios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Os Premios Fundación BBVA Fronteiras do Coñecemento son expresión do compromiso de responsabilidade social do Grupo BBVA no recoñecemento da investigación e a creación cultural de excelencia en diversas áreas do coñecemento.

As candidaturas e a súa documentación poderán ser presentadas a partir do 1 de xaneiro e ata as 16 horas GMT do 30 de xuño de 2024, exclusivamente en lingua inglesa.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/06/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Axudas de apoio a etapa predoutorais 2024

Estado: Abierta
Resumen: O obxectivo destas axudas consiste na contratación de persoal nas súas etapas iniciais constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, adquíranse as habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.
Entidad Convocante: Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Publicado en: Outros
Plazo: 19/03/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma Investigo 2024

Estado: Abierta
Resumen: Será obxecto das axudas a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non fixesen os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, por parte de empresas que estean a investir en investigación e innovación na realización das iniciativas de investigación e innovación.
Entidad Convocante: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Outros
Plazo: 06/03/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-02/2024: Contratación no marco do programa propio de investigación Área de Investigación e Transferencia

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

FUNCIÓNS A REALIZAR: realización de tarefas de investigación en modelización matemática, simulación numérica, optimización e control da ciencia e da industria relacionados con procesos baixo incerteza.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 26/02/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 05/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Abierta
Resumen:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 06/03/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto