USC » Investigación » Investigadores » Financiación » Nacional
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Financiación Autonómica
Financiación Nacional
Financiación Internacional
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Financiación Nacional

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2023

Estado: Abierta
Resumen:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
  • Modalidade C: Proxectos de excelencia.

Borrador


Entidad Convocante: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaAvaliación da Produción Científica 2021-2022. Resultados

Estado: Abierta
Resumen: Avaliación da Produción Científica 2021-2022
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Enlace de interés: Abrir páxinaXXII Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (CES)

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen: Para promover e divulgar a investigación nas materias relacionadas coas súas funcións, convoca o XXII Premio de Investigación, cunha dotación económica de 40.000 euros.
Entidad Convocante: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Publicado en:
Plazo: 29/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Ayudas


Contratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023)

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen: O obxectivo desta acción será a de fomentar e promover o acceso e a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantado matriculados nun Máster oficial da USC no curso 2022-2023, e que demostraron un nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación, centrado nun traballo de investigación supervisado.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 04/06/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria bolsas iniciación Campus de Especialización Campus Terra 2023

Estado: Abierta
Resumen:

O obxecto da presente convocatoria é promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes que estean finalizando os seus estudos de Grao, ou que estean matriculados da totalidade dos créditos dun mestrado no curso 2023-2024.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 20/07/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

Estado: Abierta
Resumen: O obxecto das bolsas será o de fomentar o inicio á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas extracurriculares no marco dun proxecto de investigación.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 08/06/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 5/2023 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 24/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-05-2023: contrato como investigador/a colaborador/a

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento dun “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”. As funcións centraríanse neste ámbito: Farase un estudo previo dos datos históricos co obxectivo de obter a distribución temporal das compras e vendas de cada un dos artigos ao longo do tempo. Con esta información de desenvolverá un modelo preditivo que permita facer unha xestión dinámica do stock establecendo os valores mínimos e máximos de cada produto que se irán actualizando ao longo do tempo. Doutra banda, dado o gran número de artigos cos que se traballará, será de gran importancia que a metodoloxía proposta sexa eficiente desde un punto de vista computacional de forma que as solucións propostas póidanse obter nun período de tempo razoablemente curto.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 21/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto