USC » Investigación » Investigadores » Financiamento » Nacional
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Financiamento Autonómico
Financiamento Nacional
Financiamento Internacional
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Financiamento Nacional

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas á investigación da universidade de santiago de compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2024

Estado: Pechada
Resume: Convocatoria de axudas á investigación da universidade de Santiago de Compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2024
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 08/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaContrato predoutoral financiado pola Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas 2024

Estado: Aberta
Resume: O obxecto da presente resolución, que se realiza en réxime de concorrencia competitiva, é a de promover a formación de investigadores predoutorais que realicen unha tese de doutoramento nalgún dos programas de doutoramento ofertados pola (USC).
Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


CITMAga-OT-05/2024: 1 contrato como investigador/a colaborador/a

Estado: Aberta
Resume:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “Planificación Estratéxica”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento dunha ferramenta de “planificación estratéxica en condicións de incerteza”. As funcións centraríanse neste ámbito: realización de tarefas de investigación en optimización matemática (determinista e estocástica), modelización de problemas de programación matemática, tratamento e análise de datos e modelos de predición estatística da ciencia e da industria relacionadas con procesos baixo incerteza.


Entidade Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Prazo: 25/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 13/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 10/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 24/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria Urxente 12/2024 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a selección de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc., sen prexuízo do establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao Servizo das administracións públicas.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 02/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Subvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

Estado: Pechada
Resume: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 05/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para o fomento da cultura da innovación pública 2024

Estado: Aberta
Resume:

Obxecto: Regular o procedemento de concesión de axudas pola FECYT para a realización de actividades de fomento da cultura da innovación pública que se desenvolvan a través das seguintes categorías de proxectos:
a) Proxectos de innovación pública no proceso de formulación de políticas públicas orientados a obter novas evidencias que sirvan para mellorar o seu deseño.
b) Proxectos encamiñados a incrementar a cultura da innovación das administracións públicas mediante programas e actividades de transferencia de coñecemento e de asesoramento científico entre a comunidade científica e as administracións públicas.

Prazo: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas iniciarase o día 15 de xullo de 2024 e finalizará o día 30 de setembro de 2024, ás 13 horas (hora peninsular española).

Praxo interno: 20 de setembro (14:00 h). Unha vez elevada a definitiva a solicitude polo responsable da acción, deberase proceder á firma electrónica dos documentos por parte do representante legal da entidade solicitante.


Entidade Convocante: Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT)
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/09/2024
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto