USC » Investigación » Investigadores » Producción Científica
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propuestas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Producción Científica

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Subvención actividades de investigación relacionadas con los trastornos del juego 2024

Estado: Abierta
Resumen:

Os proxectos para financiar articularanse nunha das seguintes liñas de investigación:
a) Detección temperá de participantes cun comportamento de xogo de risco ou de maior gravidade.
b) Dano individual, familiar ou social asociado ás actividades de xogo nalgunha das seguintes contornas: saúde persoal; impacto emocional ou psicolóxico, dificultades financeiras, afectación laboral ou de formación académica; dificultades nas relacións sociais; problemas legais.
c) Mecanismos, instrumentos ou procesos de minimización das consecuencias negativas asociadas ás actividades de xogo. d) Relacións entre o sector dos videoxogos e o das actividades de xogo (loterías, xogos de azar, póker, e/o as apostas).
e) Características estruturais das loterías, os xogos de azar, o póker e/o as apostas.
f) Impacto de xénero nos comportamentos de xogo de risco ou de maior gravidade.

• O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 5 de maio de 2024. Estes proxectos deben presentarse dende a Area de Investigación e o prazo interno de envío da documentación a esta oficina sería o 25 de abril.

• A data de inicio do proxecto en ningún caso poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2024, e só poderán estenderse, como máximo, ata o 30 de xuño de 2025.


Entidad Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en:
Plazo: 05/05/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaVIII Premio Cátedra AgroBank á mellor Tese Doutoral

Estado: Abierta
Resumen: O obxectivo deste premio é recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandería ou alimentación, en sentido amplo, especialmente nos ámbitos da innovación, calidade ou seguridade agroalimentaria, premiando aquela tese que supoña un avance significativo no coñecemento neste campo.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaIII Edición de los Premios a la Mejor Invención Protegida mediante Derechos de Propiedad Industrial

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen: Constituyen un reconocimiento a investigadores e innovadores en la búsqueda del progreso de la sociedad a través de su labor inventiva y creadora. Convocar una tercera edición supone una consolidación de la OEPM como referente en el apoyo de la Administración General del Estado a la innovación y su protección mediante derechos de propiedad industrial.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 19/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaPrograma ICARUS 2024

Estado: Abierta
Resumen: ICARUS trata de estimular aos estudantes e extrapolar o seu coñecemento académico para imaxinando e explorando outras posibilidades, nunha sorte de voo de Ícaro, que se atreveu a aplicar a sabiduría e o enxeño para poder chegar máis alá da illa na que estaba confinado.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 28/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaXXIII Premio "JACUMAR" de Investigación en acuicultura

Estado: Abierta
Resumen:

A dotación económica será de vinte mil euros (20.000,00 €).

O premio será compatible con calquera axuda, subvención ou premio, públicos ou privados. Quinto.

Prazo de presentación de solicitudes: Desde 08/05 hasta 26/05.

As solicitudes dirixiranse ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación e presentaranse a través do rexistro electrónico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, na sede electrónica deste Ministerio (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA).


Entidad Convocante: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Publicado en:
Plazo: 26/05/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 07/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Abierta
Resumen:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 30/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 06/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 02/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-04/2024: Contratación técnico/a grao medio de investigación

Estado: Abierta
Resumen: Prestar apoio na xestión de actividades de investigación do centro para o desenvolvemento da súa axenda científica no período 2022-2025. Apoio na xestión e promoción de actividades de difusión, divulgación e transferencia dos resultados da investigación (organización de reunións, execución de actividades, e xestións afíns relacionadas).
Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 28/04/2024
Enlace de interés: Abrir páxina


Contacto
Jefe Sección de Gestión de RRHH de I+D
Manuel Boquete Botana
881 816 215
manuel.boquete@usc.gal
Jefe de Negociado
David Martínez Martín
881 816 213
david.martinez@usc.gal
Enlaces
Consulta On-Line Journal Citation Report
Consulta On-Line Dice
Consulta On-Line Miar
Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto