USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 10/2024 (10/06/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


Subvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

Estado: Aberta
Resume: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 05/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para promover a cultura de defensa 2024

Estado: Aberta
Resume:

Finalidade: Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que a sociedade española coñeza, valore e se identifique coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 28 de xuño.

Prazo interno para enviar a documentación á Área de Investigación investigacion@usc.es: 21 de xuño.


Entidade Convocante: Ministerio de Defensa
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións 2024

Estado: Aberta
Resume: A presente Resolución ten por obxecto a convocatoria, no exercicio 2024, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións realizados por entidades públicas ou privadas sen fins de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo co establecido na Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación 2021-2027, na Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, e na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024, dispoñible na páxina web da Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 11/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaRedes de Investigación en Ciencias do Deporte 2024

Estado: Aberta
Resume: A subvención diríxese á creación e dinamización de «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte», para facilitar que os grupos participantes poidan executar accións encamiñadas a planificar accións estratéxicas científicas e tecnolóxicas futuras, realizar funcións de asesoramento científico, establecer foros de intercambio de coñecemento e detección de oportunidades, así como impulsar actividades de promoción e posicionamento estratéxico en proxectos e programas internacionais e contribuír así ao avance da investigación española en ciencias da actividade física e do deporte.
Entidade Convocante: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 14/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas a redes de investigación 2024

Estado: Aberta
Resume:

Incentivar a creación de redes de investigación para promover a complementariedade de capacidades e optimizar os recursos de investigación existentes. As actividades científico-técnicas ás que van dirixidas estas redes teñen que demostrar o seu valor engadido en base á consecución de obxectivos comúns e compartidos e a realización de actividades que non poderían financiarse a través doutros instrumentos.

- Modalidade: Redes temáticas.
- Modalidade: Redes ICTS.
- Modalidade: Redes estratéxicas.

As solicitudes de participación serán presentadas de conformidade co procedemento que se describe no artigo 13 da convocatoria.

Prazo interno: 26 de xuño


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/07/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

Estado: Aberta
Resume:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Entidade Convocante: Ministerio de Cultura
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 17/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Entidade Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 07/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Entidade Convocante: Ministerio de Igualdad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 28/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAccións de Cooperación para o Desenvolvemento no ámbito da innovación - AECID

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A presente convocatoria ten como obxecto o financiamento de:
1. Accións de innovación, que aborden desafíos sociais, económicos, ambientais e de desenvolvemento da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.
2. Accións de coñecemento no ámbito da innovación.

O número de propostas por entidade, como líder ou como integrante dunha agrupación, baixo as fórmulas de agrupación, contratación ou subcontratación, non poderá ser superior a dúas para as accións de innovación, e unha para as accións de coñecemento. En caso de que varios investigadores estivesen interesados, sería necesaria unha selección previa. Por este motivo, establécese un prazo interno ata o 16 de maio, ás 14:00h, para indicarnos o seu interese mediante unha DECLARACIÓN DE INTERESE que deberá cumprimentar e enviar á dirección investigacion@usc.es. A presentación das solicitudes realizaranse por medios electrónicos desde o cartafol do cidadán da AECID da Sede electrónica da AECID (www.aecid.gob.es).

O prazo de presentación das solicitudes en sede electrónica é o 29 de maio e presentaranse dende esta oficina. Achéganse as plantillas de solicitude para cada modalidade (plantilla accións / plantilla actividades).

Poderán ser beneficiarios as agrupacións sen personalidade xurídica integradas por persoas xurídicas pertencentes ás seguintes tipoloxías:
a) Sector privado empresarial: empresas, entidades de economía social recollidas no artigo 5.1 da Lei 5/2011, do 29 de marzo de Economía Social (fóra de fundacións), e que estean acreditadas mediante a súa inclusión no Catálogo de entidades de economía social.
b) Entidades do Sector social: Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento (en diante ONGD) rexistradas no Rexistro de ONGD adscrito á AECID na data de publicación desta convocatoria.
c) Entidades do ámbito académico e da investigación: universidades, fundacións universitarias, centros de investigación e outros análogos, tanto públicos como privados.

Co obxecto de promover o traballo en rede e en alianza, as agrupacións deberán estar conformadas, polo menos, por dúas entidades de tipoloxía distinta para o caso das accións de innovación.

Non se considerarán as propostas presentadas por unha persoa xurídica de forma individual nin por agrupacións que non cumpran as condicións descritas na presente base. No suposto das accións de coñecemento, non será necesaria a súa presentación en agrupación, aínda que se ponderará a súa presentación en alianzas multiactor na fase de valoración respecto ao criterio de valoración indicado no apartado 1.d) da presente resolución.

Subvención:br> o Para as accións de innovación financiarase o 80% do custo total da proposta, sendo necesaria a achega doutros fondos por un mínimo do 20 por 100 sobre o importe total.
o Para as accións de coñecemento financiarase o 100% do custo total da proposta.


Entidade Convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e de Cooperación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 29/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas proxectos arqueolóxicos no exterior 2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

As axudas convocadas teñen por obxecto a realización de proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior.

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

O importe máximo imputable á totalidade das axudas será de 426.000 €.

O prazo de presentación de solicitudes será de trinta días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta Orde no «Boletín Oficial do Estado»

Prazo de presentación da solicitudes: 24 de maio. Prazo interno: 20 de maio.


Entidade Convocante: Ministerio de Cultura
Publicado en: Outros
Prazo: 20/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvención actividades de investigación relacionadas cos trastornos do xogo 2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Os proxectos para financiar articularanse nunha das seguintes liñas de investigación:
a) Detección temperá de participantes cun comportamento de xogo de risco ou de maior gravidade.
b) Dano individual, familiar ou social asociado ás actividades de xogo nalgunha das seguintes contornas: saúde persoal; impacto emocional ou psicolóxico, dificultades financeiras, afectación laboral ou de formación académica; dificultades nas relacións sociais; problemas legais.
c) Mecanismos, instrumentos ou procesos de minimización das consecuencias negativas asociadas ás actividades de xogo. d) Relacións entre o sector dos videoxogos e o das actividades de xogo (loterías, xogos de azar, póker, e/o as apostas).
e) Características estruturais das loterías, os xogos de azar, o póker e/o as apostas.
f) Impacto de xénero nos comportamentos de xogo de risco ou de maior gravidade.

• O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 5 de maio de 2024. Estes proxectos deben presentarse dende a Area de Investigación e o prazo interno de envío da documentación a esta oficina sería o 25 de abril.

• A data de inicio do proxecto en ningún caso poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2024, e só poderán estenderse, como máximo, ata o 30 de xuño de 2025.


Entidade Convocante: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 05/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións para a realización de proxectos de investigación científica na Rede de Parques Nacionais para o ano 2024

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Os proxectos susceptibles de beneficiarse deste réxime de axudas haberán de ser de investigación orientada á adquisición de novos coñecementos científicos aplicables aos principios que orientan a natureza e función dos parques nacionais.

Os proxectos deberán referirse a un ou varios dos parques nacionais incluídos na Rede de Parques Nacionais.

Os proxectos terán unha duración de tres anos.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 06/05/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P. cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus para impulsar a transición ecolóxica a través de actuacións de capacitación dirixidas a persoas desempregadas, traballadoras e emprendedoras

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A finalidade destas subvencións é apoiar proxectos que impulsen a transición ecolóxica da economía a través de actuacións de capacitación, dirixidas a persoas desempregadas, traballadoras e emprendedoras. Os proxectos darán resposta aos retos actuais vinculados á transición ecolóxica, contribuíndo a abordar as transformacións sistémicas dos sectores económicos mediante a adquisición de competencias necesarias para responder ás novas oportunidades de emprego no marco dunha economía verde. Á súa vez, as accións contribuirán á redución das brechas de xénero, a igualdade de oportunidades e trato entre mulleres e homes e a facer fronte ao reto demográfico.

BOE


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 02/06/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria 2023: Programa Prismas e Problemas - BBVA

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A convocatoria Prismas e Problemas busca capturar e xerar o mellor coñecemento para construír enfoques innovadores para o tratamento de cuestións da maior relevancia social e ambiental.

Os retos propostos na primeira convocatoria do Programa Prismas e Problemas son:

o Ciclo da auga en España, usos e xestión.
o Conservación de ecosistemas críticos en España.
o Valores, regulación, e aplicacións da Intelixencia Artificial.
o Dixitalización e dispositivos móbiles no ensino.
o Modelos educativos e resultados.
o Novos: empregabilidade, acceso á vivenda e relacións interpersoais.
o Violencia de xénero: análise comparada.
o Democracia e Estado de Dereito en Europa.

A dotación global desta convocatoria está fixada en 3 millóns de euros.

O prazo máximo de execución dos proxectos seleccionados será de 24 meses.

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 15 de xaneiro de 2024 ao 30 de abril de 2024, ás 12:00 horas do mediodía (hora peninsular).

Más información: axudas-investigacion@fbbva.es


Entidade Convocante: Fundación BBVA
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaVIII Convocatoria de axudas a proxectos de investigación en Tecnoloxías Accesibles

Estado: Pechada
Resume:

Os proxectos de innovación, cunha duración máxima de 12 meses, deben estar dirixidos ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas, desde software a dispositivos, instrumentos ou equipos, que poidan ser utilizados por ou para persoas con discapacidade. As solucións propostas poden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar a actividade e participación destas persoas na sociedade, previndo limitacións ou reducindo as existentes; protexer, apoiar, adestrar, medir ou substituír funciones/estruturas corporais; e/o favorecer o acceso, mantemento e mellora do emprego das persoas con discapacidade.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 03/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2021-2023

Estado: Pechada
Resume:

Entre as actuacións obxecto de axuda atópanse as correspondentes aos Subprogramas Estatais de Xeración de Coñecemento, Transferencia de Coñecemento, Fortalecemento Institucional e Infraestruturas e Equipamento:

1º Proxectos de I+D+i en saúde: 13 de febreiro ao 19 de marzo de 2024.
2º Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico en saúde: 6 de febreiro ao 5 de marzo de 2024. En relación a estes proxectos dos que a USC só pode presentar un proxecto, os investigadores interesados deberán poñerse en contacto coa Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE) na dirección avte@usc.es.
3º Proxectos de investigación clínica independente: 6 de febreiro ao 7 de marzo de 2024.
4º Incorporación de novos grupos ao CIBER: 22 de febreiro ao 20 de marzo de 2024.

O prazo para a xeración e presentación das solicitudes mediante a aplicación informática finalizará ás 15:00 horas, hora peninsular, do día de finalización indicado.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según modalidade
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2023

Estado: Pechada
Resume:

Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica da Axencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 25-01-2024 ás 14:00 h.

Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións 2023

Estado: Pechada
Resume:

Convocatoria, no exercicio 2023, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións realizados por entidades públicas ou privadas sen fins de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo con o establecido na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e Innovación 2021-2027, na Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023, e na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024, dispoñible na páxina web da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/home.htm

Prazo de presentación de solicitudes: Un mes para contar desde o día seguinte á publicación do extracto no BOE (é dicir ata o 20 de xullo). Tanto a solicitude propiamente dita como o proxecto para o que se solicite subvención, deberán presentarse necesariamente dentro de devandito prazo. De non facelo, considerarase excluída a solicitude.

Prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal da USC: 14 de xullo.


Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 20/07/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas públicas destinadas a impulsar proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética.

Enténdese por proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética aqueles proxectos que ofrezan solucións aos retos expostos pola transición enerxética, relacionados coa innovación, a provisión de servizos de flexibilidade que permitan unha maior integración das enerxías renovables, e por tanto favorezan a descarbonización do sistema, ou a promoción e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais (startups) que proporcionen solucións innovadoras para a transición enerxética.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 9:00 do día 12 de xuño de 2023.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 01/08/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ao ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica

Estado: Pechada
Resume:

Enlace ao anuncio no BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12404.pdf

Enlace á web ás bases, convocatoria e documentación: https://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias_del_pr/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-bioeconomia-forestal-2023/

• O obxecto desta convocatoria é fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde, de natureza científico-técnica, todo iso especialmente ligado a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible. • A convocatoria enmárcase no investimento 4 (I4) denominada “xestión forestal sostible”, do compoñente 4 “conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade” (C4.I4) do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
• Como máximo, admitirase para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante (que actúe como representante). Nesa proposta por entidade non contarán as propostas nas que esa entidade forme parte dunha agrupación sen que sexa representante da mesma.
• A limitación dunha proposta por entidade obriga a realizar unha selección previa. Para os efectos, deben cumprimentar o documento que se achega e reenvialo a esta Área de Investigación, á dirección investigacion@usc.es ata o 22 de maio (inclusive).
• A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante (fin de prazo 30 xuño).


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/06/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

Estado: Pechada
Resume: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 31/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de colaboración público-privada 2022

Estado: Pechada
Resume: As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación, a fin de avanzar na incorporación de coñecementos e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento precompetitivo de novas tecnolóxicas, produtos e servizos, creando o contexto adecuado que estimule a xeración dunha masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para a súa aplicación, transferencia, procura de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de innovación das empresas como no mercado.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 07/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto