USC » Investigación » Investigadores » Financiación » FinAut
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servicios a la Investigación
Servicios al personal investigador
Ayudas Propias USC
Financiamiento a la investigación
Financiación Autonómica
Financiación Nacional
Financiación Internacional
Subárea de Proyectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administraciones,...)
Subárea Económica
Producción Científica
Empleo en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Otros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación de la USC
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificaciones y acreditaciones obtidas por la USCCertificaciones y acreditaciones

Financiación Autonómica

Novedades

Esta página muestra las últimas convocatorias dadas de alta en la guía, puede utilizar la botonera de la izquierda para localizar el resto de convocatorias.


Ayudas para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad 2023

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para el desarrollo de investigaciones relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos de los dichos trastornos o con los riesgos asociados la esta actividad.

Los proyectos a financiar se articularán en alguna de las siguientes líneas de investigación:

a) Detección precoz de participantes con comportamiento de juego arriesgado o más grave.
b) Daños individuales, familiares o sociales asociados a las actividades de juego en cualquiera de las siguientes configuraciones: salud personal; impacto emocional o dificultades psicológicas, económicas, de implicación laboral o de formación académica;dificultades en las relaciones sociales; problemas legales.
c) Mecanismos, instrumentos o procesos para minimizar las consecuencias negativas asociadas a las actividades de juego.
d) Relaciones entre el sector de los videojuegos y las actividades de juego (loterías, juegos de azar, póquer y/o atribuidas).
y) Características estructurales de las loterías, juegos de azar, el póquer y/o apuestas.
f) Impacto del género en las conductas de riesgo o de juego mayor gravedad.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado (ata el 18 de mayo).

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Según la convocatoria, la USC solo puede presentar un proyecto, por lo tanto, en caso de que varios investigadores estuvieran interesados en esta convocatoria, sería necesaria una selección previa. Por este motivo, se establece un plazo hasta el 28 de abril para indicarnos su interés, mediante lo envío de un e-mail a la dirección investigacion@usc.es


Entidad Convocante: Ministerio de Consumo
Publicado en:
Plazo: 18/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaAxudas de apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ao ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica

Estado: Abierta
Resumen:

Enlace ao anuncio no BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12404.pdf

Enlace á web ás bases, convocatoria e documentación: https://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias_del_pr/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-bioeconomia-forestal-2023/

• O obxecto desta convocatoria é fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde, de natureza científico-técnica, todo iso especialmente ligado a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible. • A convocatoria enmárcase no investimento 4 (I4) denominada “xestión forestal sostible”, do compoñente 4 “conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade” (C4.I4) do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
• Como máximo, admitirase para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante (que actúe como representante). Nesa proposta por entidade non contarán as propostas nas que esa entidade forme parte dunha agrupación sen que sexa representante da mesma.
• A limitación dunha proposta por entidade obriga a realizar unha selección previa. Para os efectos, deben cumprimentar o documento que se achega e reenvialo a esta Área de Investigación, á dirección investigacion@usc.es ata o 22 de maio (inclusive).
• A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante (fin de prazo 30 xuño).


Entidad Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en:
Plazo: 30/06/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaXXII Premio JACUMAR de Investigación en acuicultura

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

Poderán optar ao premio de Investigación en acuicultura todos os equipos de investigación que efectúen os seus traballos en centros de investigación, públicos ou privados, situados en España.

O obxecto desta convocatoria é fomentar a investigación pesqueira no ámbito da pesca marítima, que ten como obxectivos esenciais, entre outros o desenvolvemento da acuicultura.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado (ata o 26 de maio, inclusive).


Entidad Convocante: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Publicado en: Outros
Plazo: 26/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaXXII Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (CES)

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen: Para promover e divulgar a investigación nas materias relacionadas coas súas funcións, convoca o XXII Premio de Investigación, cunha dotación económica de 40.000 euros.
Entidad Convocante: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Publicado en:
Plazo: 29/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Ayudas


Convocatoria Predoutoral Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

O obxecto da presente resolución que se realiza en réxime de concorrencia competitiva é a de e contribuír a promoción e mellora da calidade da educación superior, da actividade investigadora, do desenvolvemento e da innovación universitaria


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 23/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaContratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023)

Estado: Abierta
Resumen: O obxectivo desta acción será a de fomentar e promover o acceso e a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantado matriculados nun Máster oficial da USC no curso 2022-2023, e que demostraron un nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación, centrado nun traballo de investigación supervisado.
Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 04/06/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Contratos Laborales


Convocatoria Pública Ordinaria 5/2023 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

Estado: Cerrarda
Resumen:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Entidad Convocante:
Publicado en: Outros
Plazo: 24/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxinaCITMAga-OT-05-2023: contrato como investigador/a colaborador/a

Estado: Abierta
Estado: Cerrarda
Resumen:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento dun “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”. As funcións centraríanse neste ámbito: Farase un estudo previo dos datos históricos co obxectivo de obter a distribución temporal das compras e vendas de cada un dos artigos ao longo do tempo. Con esta información de desenvolverá un modelo preditivo que permita facer unha xestión dinámica do stock establecendo os valores mínimos e máximos de cada produto que se irán actualizando ao longo do tempo. Doutra banda, dado o gran número de artigos cos que se traballará, será de gran importancia que a metodoloxía proposta sexa eficiente desde un punto de vista computacional de forma que as solucións propostas póidanse obter nun período de tempo razoablemente curto.


Entidad Convocante: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Publicado en: Outros
Plazo: 21/05/2023
Enlace de interés: Abrir páxina


Vicerrectorado de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto