USC » Research » Researchers » Funding » Regional funding
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Regional funding
National funding
International funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Regional funding

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2023

State: Open
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
  • Modalidade C: Proxectos de excelencia.

Borrador


Financing institution: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Published in: Outros
Links of interest: Open pageAvaliación da Produción Científica 2021-2022. Resultados

State: Open
Summary: Avaliación da Produción Científica 2021-2022
Financing institution:
Published in: Outros
Links of interest: Open pageXXII Premio de Investigación del Consejo Económico y Social (CES)

State: Open
State: Closed
Summary: Para promover e divulgar a investigación nas materias relacionadas coas súas funcións, convoca o XXII Premio de Investigación, cunha dotación económica de 40.000 euros.
Financing institution: Ministerio de Trabajo y Economía Social
Published in:
Deadline: 29/05/2023
Links of interest: Open pageOrdinary Open Call 5/2023 of recruitment of staff to collaborate in research activities and projects

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 24/05/2023
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-05-2023: contrato como investigador/a colaborador/a

State: Open
State: Closed
Summary:

TRABALLO A REALIZAR: realización de tarefas de investigación no marco do proxecto “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”.

FUNCIÓNS A REALIZAR: realizar os traballos de investigación para o desenvolvemento dun “Sistema experto de previsión de demanda e xestión de stocks”. As funcións centraríanse neste ámbito: Farase un estudo previo dos datos históricos co obxectivo de obter a distribución temporal das compras e vendas de cada un dos artigos ao longo do tempo. Con esta información de desenvolverá un modelo preditivo que permita facer unha xestión dinámica do stock establecendo os valores mínimos e máximos de cada produto que se irán actualizando ao longo do tempo. Doutra banda, dado o gran número de artigos cos que se traballará, será de gran importancia que a metodoloxía proposta sexa eficiente desde un punto de vista computacional de forma que as solucións propostas póidanse obter nun período de tempo razoablemente curto.


Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 21/05/2023
Links of interest: Open page


Ayudas


Contratos para a obtención da práctica profesional para alumnado de Máster (curso 2022-2023)

State: Open
State: Closed
Summary: O obxectivo desta acción será a de fomentar e promover o acceso e a iniciación á investigación mediante a atracción de estudantado matriculados nun Máster oficial da USC no curso 2022-2023, e que demostraron un nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación, centrado nun traballo de investigación supervisado.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 04/06/2023
Links of interest: Open pageConvocatoria bolsas iniciación Campus de Especialización Campus Terra 2023

State: Open
Summary:

O obxecto da presente convocatoria é promover a iniciación en tarefas de investigación dos estudantes que estean finalizando os seus estudos de Grao, ou que estean matriculados da totalidade dos créditos dun mestrado no curso 2023-2024.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 20/07/2023
Links of interest: Open pageConvocatoria bolsas de verán para a iniciación á investigación nos Centros de Investigación CiMUS, CiQUS, CiTIUS e IGFAE

State: Open
Summary: O obxecto das bolsas será o de fomentar o inicio á investigación mediante a atracción de estudantes de alto nivel interesados en realizar unhas prácticas formativas extracurriculares no marco dun proxecto de investigación.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 08/06/2023
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact