Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Financiamento Autonómico
Financiamento Nacional
Financiamento Internacional
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Resolución reitoral pola que reabre o plazo de presentación de solicitudes das convocatorias 3/2020 e 4/2020_I, interrompido pola suspensión dos plazos administrativos do estado do estado de alarma declarado o 14 de marzo 2020
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2020
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Convocatorias 2019

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Axudas predoutorais IDIS 2020

Estado: Aberta
Resume:

O IDIS convoca 8 axudas para a realización da tese de doutoramento no marco dos grupos de investigación do Instituto.

O obxecto destas axudas é a formación de investigadores no ámbito da Biomedicina e Ciencias da Saúde, mediante a concesión, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, de axudas predoutorais para a realización de teses de doutoramento no marco dos Grupos de Investigación pertencentes ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).


Entidade Convocante: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)
Publicado en: Outros
Prazo: 06/11/2020 ás 14:00 h.
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas predoutorais para a realización da tesis doutoral no marco dos grupos de investigación do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS)

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

A documentación poderá presentarse unicamente por correo electrónico enviándoa á dirección cristina.nunez.gonzalez@sergas.es (no asunto indicar "Predocotorales IDIS") antes do 28 de Outubro de 2020.


Entidade Convocante: Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS)
Publicado en: Outros
Prazo: 28/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Contratos Río Hortega da AES 2021 - Instituto de Salud Carlos III

Estado: Aberta
Resume:

A documentación poderá presentarse unicamente por correo electrónico enviándoa á dirección cristina.nunez.gonzalez@sergas.es (no asunto indicar "Candidatura Río Hortega") antes de 31 de Decembro de 2020


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/12/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-10/2020: contrato a xornada parcial dun investigador para o proxecto de investigación: Axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

1 contrato a xornada parcial como investigador/a para o proxecto de investigación "axuda ao deseño dun intercambiador auga de mar/auga desionizada", no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector naval.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 14/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 15/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 26/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Proxectos


Axudas e subvencións para financiar escavacións arqueolóxicas no exterior, dentro do plan establecido polo Instituto del Patrimonio Cultural de España

Estado: Aberta
Resume:

- A esta convocatoria de axudas poderán acudir persoas xurídicas sen ánimo de lucro do sector público ou privado.

- A axuda convocada está destinada a realizar proxectos de investigación e intervención arqueolóxica española no exterior. Serán obxecto de atención prioritaria aqueles proxectos de investigación e intervención integral que se propoñan no marco dos acordos de cooperación cultural asinados polo Estado español co país onde se vai desenvolver o proxecto.

- Prazo de presentación de solicitudes do 14/10/2020 ao 14/11/2020.

- As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria


Entidade Convocante: Instituto del Patrimonio Cultural de España
Publicado en: Outros
Prazo: 14/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de Axudas a proxectos innovadores supra-autonómicos nos ámbitos agrarios, agroalimentario, forestal e no medio rural

Estado: Aberta
Resume:

Resolución do 19 de outubro 2020, do FEGA pola que se convocan anticipadamente no ano 2020 axudas para a execución de proxectos de innovación no marco do PNDR 2014-2020.

Información do procedemento


Entidade Convocante: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 16/11/2020
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Pola  presente  resolución  convócanse  para  o  exercicio  2020,  en  réxime  de  concorrenciacompetitiva, 21 proxectos de investigación, divulgación e docencia para a Cátedra Institucionalda USC do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

O  financiamento  da  presente  convocatoria,  por  un  importe  máximo  de  63.000 €,  efectuarase con  cargo  a  partida  orzamentaria  5075.4326.22900 da Cátedra  do  Camino  de  Santiago  e  as  Peregrinacións. 

Con cargo a este importe financiaranse 21 proxectos   para a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cun financiamento máximo de 3.000 euros por proxecto.

ver convocatoria


Entidade Convocante: Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións
Publicado en: Outros
Prazo: 23/10/2020
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto