USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Proxectos Internacionais de I+D+i
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Outros
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de erros do regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Novidades

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía, pode utilizar a botoneira da esquerda para localizar o resto de convocatorias.

Axudas


Bolsas de iniciación á investigación para alumnos de máster 2021

Estado: Aberta
Resume:

O obxectivo desta acción é promover o acceso e a iniciación á investigación para estudantes matriculados no curso 20-21 nun máster oficial da USC que demostraron un alto nivel de rendemento académico no grao, a través dun plan de formación básica en investigación centrado nun traballo de investigación supervisado. Para tal fin, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación convoca 30 bolsas de iniciación á investigación. O número de bolsas poderá ser incrementado en función da dispoñibilidade orzamentaria.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 19/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaXXXIII Convocatoria para Ampliación de Estudos no Estranxeiro en Ciencias da Vida e da Materia

Estado: Aberta
Resume:

Dotación económica: 2.400 euros mensuais NETOS. A Fundación farase cargo dos gastos de viaxe.

Requisitos das persoas candidatas:
- Nacionalidade española.
- Acharse en posesión do título de doutor no momento da presentación da solicitude. Darase preferencia aos candidatos que obtivesen o grao de doutor entre 2017 e 2021.
- Estar admitido nunha universidade ou centro de investigación estranxeiro para o ano 2022.
- Coñecemento suficiente do inglés ou do idioma do país de destino.
- Estas Bolsas están destinadas a promover a primeira estancia posdoutoral no estranxeiro, polo que non serán candidatos elexibles aqueles que o 30 de xuño de 2021 realizasen unha estancia no estranxeiro igual ou superior a un ano.

Información da convocatoria


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 30/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para o uso das infraestruturas de investigación 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Esta convocatoria interna ten por obxecto facilitar o acceso aos servizos de uso xeral dependentes da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, tanto nas Unidades da Área de Infraestruturas de Investigación como na Rede de Estacións Biolóxicas (REBUSC), a aqueles grupos de investigación que manteñan unha actividade investigadora acreditada e non dispoñan de financiamento na actualidade.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 10/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Contratos laborais


Convocatorias SNE2021

Estado: Aberta
Resume:

A rede Eionet é a rede europea de Información e Observación do Medio Ambiente da Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), e ten como obxectivo subministrar información ambiental que precisan os estados membros e a Comisión Europea. Está integrada, entre outros, polos Puntos Focais Nacionais (PFN), organismos encargados de realizar a coordinación das actividades relacionadas co programa de traballo da AEMA, e os Puntos Focais Autonómicos (PFA), que son os encargados de coordinar as actividades da rede en cada comunidade autónoma.

En España o PFN é o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e o PFA en Galicia é a Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: según convocatoria
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria contratación PRINCIPIA 2021

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades cofinanciadas entre a Universidade de Compostela e o GAIN (Programa PRINCIPIA).

D.O.G


Entidade Convocante: Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Publicado en: Diario Oficial de Galicia
Prazo: 15/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria Pública Ordinaria 3/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.


Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Publicado en: Outros
Prazo: 15/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxinaITMATI-OT-02/2021: para proxecto Modelado do envellecemento de baterías para almacenamento de enerxía

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

1 contrato por trámite de urxencia de 9 meses (a xornada completa durante 5 meses e a xornada parcial durante 4 meses) como investigador/a para o proxecto de investigación "Modelado do envellecemento de baterías para almacenamento de enerxía", no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector da enerxía.


Entidade Convocante: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)
Publicado en: Outros
Prazo: 16/04/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Premios


Premios Agustín de Betancourt y Molina - Juan López de Peñalver 2021

Estado: Aberta
Resume:

Os premios "Agustín de Betancourt e Molina" e "Juan López de Peñalver" destínanse a investigadores e profesionais no campo da enxeñería que o 1 de xaneiro de 2021 teñan menos de 40 anos de idade e que manteñan vinculación con España, onde desenvolvesen parte significativa dos seus traballos.


Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 31/05/2021
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contacto