USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Axudas á mobilidade do persoal investigador da USC durante o curso académico 2024-2025

State: Open
Summary: A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de dereito público, que ten entre as súas finalidades a creación, desenvolvemento e transmisión crítica do coñecemento; a difusión, valorización e transferencia dese coñecemento, así como o apoio científico, técnico, artístico e humanístico ao desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega que a sustenta.
Financing institution:
Published in: Taboleiro da USC
Links of interest: Open pageSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

State: Open
Summary:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Financing institution: Ministerio de Igualdad
Published in:
Deadline: 28/05/2024
Links of interest: Open pageSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

State: Open
Summary:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Financing institution: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Published in:
Deadline: 07/06/2024
Links of interest: Open pageAxudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

State: Open
Summary:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Financing institution: Ministerio de Cultura
Published in:
Deadline: 17/06/2024
Links of interest: Open pageIV edicion premio biophilia de humanidades y ciencias sociales mediambientales

State: Open
Summary: El Premio Biophilia distinguirá así las aportaciones a la comprensión y la preservación de la vida en todas sus formas, incluyendo el marco biológico y físico de la misma.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 10/06/2024
Links of interest: Open pagePremio Nacional de Estadística 2024

State: Open
Summary: La presente resolución tiene por objeto la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y eficacia, del Premio Nacional de Estadística, que se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una obra singular.
Financing institution: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Published in:
Deadline: 21/08/2024
Links of interest: Open pageIV edición premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos”

State: Open
Summary: El importe máximo anual ascenderá a 36.000 euros. Con dicha dotación económica se otorgará un único Premio para cada una de las nueve modalidades convocadas, a razón de 4.000 euros cada una de ellas.
Financing institution: Ministerio de Sanidad
Published in:
Deadline: 08/06/2024
Links of interest: Open pageXXI premio de investigación burdinola

State: Open
Summary:

Este año el premio gira alrededor de la Nanotecnología. En particular se valorarán los trabajos presentados con aportaciones de excelencia en la Investigación de Avances en Nanomedicina, Terapias Personalizadas y Regenerativa.

Consultar las bases de la convocatoria


Financing institution: Agencia Estatal de Investigación
Published in: Outros
Deadline: 07/06/2024
Links of interest: Open page


Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact