USC » Investigación » FAQs
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Preguntas frecuentes (FAQs)

Produción Científica

Xeral
PRODUCCIÓN CÍENTÍFICA
¿É posible incluir unha revista de investigación no actual catálogo de revistas valorables na Producción Científica?
ver resposta

PRODUCCIÓN CÍENTÍFICA
Libros, Capítulos
ver resposta

¿Que é o que se valora nas Recensións?
ver resposta

LISTADO DE REVISTAS
¿Se unha mesma revista aparece con máis dunha clasificación (A1,A2,A3 ou B) cal debo escoller á hora de gravar un artigo?
ver resposta

OUTRAS CONTRIBUCIÓNS
¿As actuacións como "Referee" nunha revista científica pódense consider como recensión no apartado de outras contribucións?
ver resposta

PUBLICACIÓNS ELECTRÓNICAS
¿É imprescindible que unha publicación en soporte informático ou publicada en Web teña ISBN para poder valorala na producción científica?
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Publicacións en CD sen número de páxina
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Valoración das teses de doutoramento como publicacións
ver resposta

GRAVACIÓN PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Publicacións sen ISBN
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Gravación da producción membros do Departamento non profesores USC
ver resposta

PRODUCCIÓN CÍENTÍFICA
Producción científica de profesores incorporados doutras universidades
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Servicios do Hospital Clínico
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Criterio para establecer ano de publicación dun artigo
ver resposta

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Introduccións, prólogos, limiares
ver resposta

PUBLICACIÓNS DERIVADAS DE CONGRESOS
Ano celebración congreso / ano de publicación das actas
ver resposta

CONGRESOS DE AMBITO A
Congresos de ámbito Internacional-Comité organizador/científico
ver resposta

CURSOS DE VERÁN
Impartición dun curso de verán
ver resposta

PUBLICACIÓNS NON PERIÓDICAS
Editores autores
ver resposta

PRODUCIÓN CIENTÍFICA
Publicacións periódicas
ver resposta


<< Outras seccións con FAQs

Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto