USC » Research » Researchers » Job opportunities » Contracts
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal – Praza PEI0117
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2021)
Research contracts
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 11/2024 (12/07/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

USC Research Contracts

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Subvenciones para promover la cultura de defensa 2024

State: Closed
Summary:

Finalidade: Promover actividades de promoción e difusión da cultura da defensa, que promovan o coñecemento da defensa como elemento esencial para garantir a seguridade e o benestar en España para que a sociedade española coñeza, valore e se identifique coa súa historia e co esforzo solidario a través do cal as Forzas Armadas salvagardan os intereses nacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta orde no BOE, é dicir, ata o 28 de xuño.

Prazo interno para enviar a documentación á Área de Investigación investigacion@usc.es: 21 de xuño.


Financing institution:
Published in:
Deadline: 28/06/2024
Links of interest: Open pageSubvencións destinadas á realización de proxectos de I+D+i 2024

State: Closed
Summary: O obxecto desta resolución é a aprobación da convocatoria, correspondente ao ano 2024, para a concesión de subvencións destinadas á realización de proxectos de I D i nas liñas que, referentes aos programas contemplados no Plan de I+D+i del Consejo de Seguridad Nuclear 2021-2025.

A información completa desta convocatoria atópase na web corporativa https://www.csn.es/subvenciones-de-i-mas-d

Prazo de presentación de solicitudes: 6 de xuño 2024 – 5 de xullo de 2024 (23:59 horas). Prazo interno para a remisión da documentación a Área de investigación investigacion@usc.es: 27 xuño de 2024.

Información da convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvenciones: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/765545

Buzón de consultas a disposición do organismo convocante: subvencionesid@csn.es


Financing institution: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Published in:
Deadline: 05/07/2024
Links of interest: Open pageAxudas para o fomento da cultura da innovación pública 2024

State: Open
Summary:

Obxecto: Regular o procedemento de concesión de axudas pola FECYT para a realización de actividades de fomento da cultura da innovación pública que se desenvolvan a través das seguintes categorías de proxectos:
a) Proxectos de innovación pública no proceso de formulación de políticas públicas orientados a obter novas evidencias que sirvan para mellorar o seu deseño.
b) Proxectos encamiñados a incrementar a cultura da innovación das administracións públicas mediante programas e actividades de transferencia de coñecemento e de asesoramento científico entre a comunidade científica e as administracións públicas.

Prazo: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas iniciarase o día 15 de xullo de 2024 e finalizará o día 30 de setembro de 2024, ás 13 horas (hora peninsular española).

Praxo interno: 20 de setembro (14:00 h). Unha vez elevada a definitiva a solicitude polo responsable da acción, deberase proceder á firma electrónica dos documentos por parte do representante legal da entidade solicitante.


Financing institution: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Published in:
Deadline: 30/09/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública Ordinaria Urgente 12/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 02/07/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública Ordinaria 10/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 24/06/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública Ordinaria 13/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

State: Open
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 15/07/2024
Links of interest: Open page


Ayudas


Contrato predoutoral financiado pola Fundación Caixa Rural Galega Tomás Notario Vacas 2024

State: Open
Summary: O obxecto da presente resolución, que se realiza en réxime de concorrencia competitiva, é a de promover a formación de investigadores predoutorais que realicen unha tese de doutoramento nalgún dos programas de doutoramento ofertados pola (USC).
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 24/07/2024
Links of interest: Open pageAxudas á investigación da universidade de santiago de compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2024

State: Closed
Summary: Convocatoria de axudas á investigación da universidade de Santiago de Compostela para a realización de proxectos, destinados ao desenvolvemento de medidas do pacto de estado contra a violencia de xénero, para o ano 2024
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 08/07/2024
Links of interest: Open page


Contact
(No enviar Currículos a esta dirección)
Sección de convocatorias e programas de I+D

recursoshumanos.investigacion@usc.es
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact