USC » Research » Researchers » Job opportunities » Contracts
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal – Praza PEI0117
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2021)
Research contracts
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 7/2024 (12/04/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

USC Research Contracts

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Subvención actividades de investigación relacionadas con los trastornos del juego 2024

State: Open
Summary:

Os proxectos para financiar articularanse nunha das seguintes liñas de investigación:
a) Detección temperá de participantes cun comportamento de xogo de risco ou de maior gravidade.
b) Dano individual, familiar ou social asociado ás actividades de xogo nalgunha das seguintes contornas: saúde persoal; impacto emocional ou psicolóxico, dificultades financeiras, afectación laboral ou de formación académica; dificultades nas relacións sociais; problemas legais.
c) Mecanismos, instrumentos ou procesos de minimización das consecuencias negativas asociadas ás actividades de xogo. d) Relacións entre o sector dos videoxogos e o das actividades de xogo (loterías, xogos de azar, póker, e/o as apostas).
e) Características estruturais das loterías, os xogos de azar, o póker e/o as apostas.
f) Impacto de xénero nos comportamentos de xogo de risco ou de maior gravidade.

• O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial do Estado, é dicir, ata o 5 de maio de 2024. Estes proxectos deben presentarse dende a Area de Investigación e o prazo interno de envío da documentación a esta oficina sería o 25 de abril.

• A data de inicio do proxecto en ningún caso poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2024, e só poderán estenderse, como máximo, ata o 30 de xuño de 2025.


Financing institution: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Published in:
Deadline: 05/05/2024
Links of interest: Open pageVIII Premio Cátedra AgroBank á mellor Tese Doutoral

State: Open
Summary: O obxectivo deste premio é recoñecer a investigación levada a cabo en agricultura, gandería ou alimentación, en sentido amplo, especialmente nos ámbitos da innovación, calidade ou seguridade agroalimentaria, premiando aquela tese que supoña un avance significativo no coñecemento neste campo.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/04/2024
Links of interest: Open pageIII Edición de los Premios a la Mejor Invención Protegida mediante Derechos de Propiedad Industrial

State: Open
State: Closed
Summary: Constituyen un reconocimiento a investigadores e innovadores en la búsqueda del progreso de la sociedad a través de su labor inventiva y creadora. Convocar una tercera edición supone una consolidación de la OEPM como referente en el apoyo de la Administración General del Estado a la innovación y su protección mediante derechos de propiedad industrial.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 19/04/2024
Links of interest: Open pageCITMAga-OT-04/2024: Contratación técnico/a grao medio de investigación

State: Open
Summary: Prestar apoio na xestión de actividades de investigación do centro para o desenvolvemento da súa axenda científica no período 2022-2025. Apoio na xestión e promoción de actividades de difusión, divulgación e transferencia dos resultados da investigación (organización de reunións, execución de actividades, e xestións afíns relacionadas).
Financing institution: Consorcio Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga)
Published in: Outros
Deadline: 28/04/2024
Links of interest: Open pageXXIII Premio "JACUMAR" de Investigación en acuicultura

State: Open
Summary:

A dotación económica será de vinte mil euros (20.000,00 €).

O premio será compatible con calquera axuda, subvención ou premio, públicos ou privados. Quinto.

Prazo de presentación de solicitudes: Desde 08/05 hasta 26/05.

As solicitudes dirixiranse ao Ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación e presentaranse a través do rexistro electrónico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, na sede electrónica deste Ministerio (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA).


Financing institution: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Published in:
Deadline: 26/05/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública Ordinaria 07/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

State: Open
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 30/04/2024
Links of interest: Open pageConvocatoria Pública Ordinaria 06/2024 de contratación de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación

State: Closed
Summary:

El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para colaborar en las actividades y proyectos de investigación que figuran en el anexo de la presente convocatoria.

El personal contratado colaborará y trabajará específica y únicamente en la actividad o proyecto de investigación para lo cual es contratado, que es de carácter finalista y en todo caso no estructural, mediante la financiación externa a través de la participación en convocatorias públicas o privadas, suscripción de convenios, concesión de subvenciones, etc., sin perjuicio del establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de incompatibilidades del personal al Servicio de las administraciones públicas.

La forma de provisión será la de concurso de méritos, a través de la valoración de los criterios de baremación establecidos para cada plaza.


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 02/04/2024
Links of interest: Open pagePrograma ICARUS 2024

State: Open
Summary: ICARUS trata de estimular aos estudantes e extrapolar o seu coñecemento académico para imaxinando e explorando outras posibilidades, nunha sorte de voo de Ícaro, que se atreveu a aplicar a sabiduría e o enxeño para poder chegar máis alá da illa na que estaba confinado.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 28/04/2024
Links of interest: Open page


Contact
(No enviar Currículos a esta dirección)
Sección de convocatorias e programas de I+D

recursoshumanos.investigacion@usc.es
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact