USC » Research » Researchers » Job opportunities » Contracts
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
Subarea International Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal – Praza PEI0117
Convocatoria de probas selectivas das prazas de persoal empregado investigador do marco de estabilización extraordinaria de emprego temporal
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2022)
AXUDAS PARA A RECUALIFICACIÓN DO SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-2023 (Convocatoria 2021)
Research contracts
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Guide of Calls
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Others
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Registro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Data límite presentación propostas convocatoria 8/2024 (13/05/2024)
Reglamento de selección de personal investigador y de apoyo a la investigación en el marco de actividades y programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

USC Research Contracts

News

Esta sección recolle as últimas convocatorias dadas de alta na guía.


Axudas á mobilidade do persoal investigador da USC durante o curso académico 2024-2025

State: Open
Summary: A Universidade de Santiago de Compostela, de acordo cos seus Estatutos, é unha institución de dereito público, que ten entre as súas finalidades a creación, desenvolvemento e transmisión crítica do coñecemento; a difusión, valorización e transferencia dese coñecemento, así como o apoio científico, técnico, artístico e humanístico ao desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega que a sustenta.
Financing institution:
Published in: Taboleiro da USC
Links of interest: Open pageSubvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas 2024

State: Open
Summary:

Realización de Investigacións Feministas orixinais e inéditas, así como a impulsar a investigación aplicada na materia, para o ano 2024.

Prazo interno: para garantir a presentación dende esta Área de Investigación, cómpre remitan a documentación correspondente o 23 de maio.

En relación coa convocatoria de subvencións públicas destinadas á realización de Investigacións Feministas, para o ano 2024, lembramos que está activa ata o 28 de maio polo que os investigadores interesados deberán enviar o antes posible a documentación correspondente á dirección investigacion@usc.es


Financing institution: Ministerio de Igualdad
Published in:
Deadline: 28/05/2024
Links of interest: Open pageSubvencións para a realización de actividades relacionadas coa promoción e implementación da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible en España

State: Open
Summary:

Para os efectos de garantir a calidade dos proxectos, establécese que cada entidade concorrente só poderá presentar un proxecto a esta convocatoria.

As solicitudes deberán ser presentadas a través da aplicación informática Sistema de Xestión de Subvencións (en diante "SIGES"), dispoñible na ligazón https://siges.mscbs.es/SIGESPE/view/inicioClaveAction.action

Prazo interno: 30 de maio.


Financing institution: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Published in:
Deadline: 07/06/2024
Links of interest: Open pageAxudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes ao 2024

State: Open
Summary:

As entidades solicitantes deberán achegar como financiamento propio ao proxecto polo menos o 10% do custo total do mesmo declarado na memoria ou, no seu caso, o 10% do custo do proxecto reformulado.

Subcontratación: Os beneficiarios poderán concertar con terceiros a execución da actividade subvencionada: ata un límite do 50% do importe da actividade subvencionada, sumando os prezos de todos os subcontratos. Con todo, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e previa solicitude do beneficiario, o titular da Subsecretaría de Cultura poderá autorizar, de forma singular, a subcontratación de ata o 100% do importe da actividade subvencionada.

Prazo interno para remitir a documentación a esta área de Investigación: 10 xuño.


Financing institution: Ministerio de Cultura
Published in:
Deadline: 17/06/2024
Links of interest: Open pageIV edicion premio biophilia de humanidades y ciencias sociales mediambientales

State: Open
Summary: El Premio Biophilia distinguirá así las aportaciones a la comprensión y la preservación de la vida en todas sus formas, incluyendo el marco biológico y físico de la misma.
Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 10/06/2024
Links of interest: Open pagePremio Nacional de Estadística 2024

State: Open
Summary: La presente resolución tiene por objeto la convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y eficacia, del Premio Nacional de Estadística, que se otorgará como reconocimiento a la aportación y labor científica en el campo de la estadística, manifestada por medio de la trayectoria profesional de los candidatos o como reconocimiento a una obra singular.
Financing institution: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Published in:
Deadline: 21/08/2024
Links of interest: Open pageIV edición premios "Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos”

State: Open
Summary: El importe máximo anual ascenderá a 36.000 euros. Con dicha dotación económica se otorgará un único Premio para cada una de las nueve modalidades convocadas, a razón de 4.000 euros cada una de ellas.
Financing institution: Ministerio de Sanidad
Published in:
Deadline: 08/06/2024
Links of interest: Open pageXXI premio de investigación burdinola

State: Open
Summary:

Este año el premio gira alrededor de la Nanotecnología. En particular se valorarán los trabajos presentados con aportaciones de excelencia en la Investigación de Avances en Nanomedicina, Terapias Personalizadas y Regenerativa.

Consultar las bases de la convocatoria


Financing institution: Agencia Estatal de Investigación
Published in: Outros
Deadline: 07/06/2024
Links of interest: Open page


Contact
(No enviar Currículos a esta dirección)
Sección de convocatorias e programas de I+D

recursoshumanos.investigacion@usc.es
Vice-chancellor’s office for Scientific Policy | imaisd@usc.gal | Contact