USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Investigation
Research Groups
Researchers
Specific Centres and Research Institutes
Departments
Services to Support Research
USC Reports I+D

Investigation Service
Services to researchers
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Financial management of R+D
Scientific production
Job opportunities in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
OIT Virtual
Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
XIII Encontro das Unidades de Xestión da Investigación das universidades españolas
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Acordo incremento retributivo 2016 ao persoal contratado con cargo de activiades de I+D+i
Retribucións mínimas para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
Memoria Campus Vida
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2018
RIGA
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Press releases
Notices
Events
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2018
Guide of Calls
Contracts calculator

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » 


ACELERADOR DE TRANSFERENCIA

State: Closed
Summary:

Ábrese o prazo para presentar propostas ao programa "Acelerador de Transferencia". O programa "Acelerador de Transferencia", promovido pola Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) da USC, ten coma obxectivo facilitar a transferencia de resultados de investigación, xerados polos grupos de investigación da USC, ao mercado.  

As condicións esenciais que deben reunir os proxectos para ser elixibles para o "Acelerador de Transferencia" son:

1) Identificar claramente cal é a fenda existente entre o resultado de investigación e o mercado;

2) Garantir un cambio de estado co desenvolvemento do proxecto;  

3) Ter o compromiso dunha empresa para que, no caso de que os resultados obtidos no "Acelerador de Transferencia" sexan exitosos, continúe co proceso de desenvolvemento do produto e/ou comercialización.

Como novidade nesta sexta convocatoria tamén poderá dar apoio a aqueles proxectos que teñan como obxectivo avanzar no proceso de valorización de xeito que se obteña maior madurez na comprensión da súa potencialidade de transferencia. Así, poderanse apoiar proxectos para levar a cabo informes de mercado, asesoramento regulatorio, follas de ruta para o seu desenvolvemento, etc. que poidan facilitar a captación de fondos doutras convocatorias de valorización

Os proxectos contarán dende o primeiro momento co asesoramento do persoal técnico da AVTE.

O financiamento dos proxectos será de ata 40.000 euros e a duración dos mesmos entre 3 e 9 meses.

O prazo para presentar solicitude para o "Acelerador de Transferencia" remata o  07 de novembro de 2018.

Pode acceder a convocatoria na seguinte ligazón:

http://www.usc.es/gl/investigacion/avte/investigadores/valorizacion.html


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 07/11/2018
Links of interest: Open pageAxudas para a mellora, creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do SUG 2018

State: Closed
Summary:

Modalidade A: mellora das agrupacións estratéxicas de investigación recoñecidas e que xa foron obxecto das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a creación, recoñecemento e estruturación de agrupacións estratéxicas do Sistema universitario de Galicia.

Modalidade B: creación de novas agrupacións estratéxicas de investigación.

Estas agrupacións, son definidas como tales polas universidades propoñentes é, polo tanto, corresponderá a USC definilas, validalas e presentar as solicitudes.

DOG


Financing institution:
Published in:
Deadline: 13/08/2018
Links of interest: Open pageUnidades mixtas de investigación 2018

State: Closed
Summary:

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

(código de procedemento IN853A)

Convocatoria


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 06/08/2018
Links of interest: Open pageAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2018

State: Closed
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:

  • Modalidade A: grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: grupos con potencial de crecemento.
  • Modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente.

DOG


Financing institution:
Published in:
Links of interest: Open pageConvocatoria CONECTAPEME

State: Closed
Summary:

A Axencia Galega de Innovación (GAIN) publicou a convocatoria de axudas para fomentar a cooperación entre as pemes e os demáis axentes do Sistema Rexional de Innovación a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia (PROGRAMA CONECTA PEME). A USC poderá participar como ENTIDADE SUBCONTRATADA por parte dunha ou varias  empresas para a colaboración na realización de actividades de investigación dentro do proxecto.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 09/03/2018
Links of interest: Open pageAyudas para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal

State: Closed
Summary:


Ayudas para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el ámbito agroforestal

Las ayudas para la implantación de proyectos piloto, desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agroalimentario, agrícola y forestal, bajo la submedida 16.20, tendrán un efecto directo sobre el área focal 3A establecida en el PDR 2014-2020: Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrarios, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

Al mismo tiempo, tendrán efectos secundarios sobre las áreas focales:

– 2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados y, en particular, el relevo generacional.

– 5B: uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de productos agrarios.

– 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.


Financing institution: Consellería do Medio Rural
Published in:
Deadline: 18/02/2018
Links of interest: Open pageAyudas para la ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI) 2018

State: Closed
Summary:

Estas ayudas, bajo la submedida 16.12, en materia de productividad y sostenibilidad agrícola y forestal, tendrán un efecto directo sobre el área focal 3A establecida en el PDR 2014-2020: mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrarios, promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

Al mismo tiempo, tendrán efectos secundarios sobre las áreas focales:
– 2B: facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el relevo generacional.
– 5B: uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de productos agrarios.
– 5C: facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.


Financing institution: Consellería do Medio Rural
Published in:
Deadline: 17/02/2018
Links of interest: Open pageConvocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación

State: Closed
Summary:

El objeto de la orden es establecer el marco normativo que regula la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Xunta de Galicia en materia de cooperación al desarrollo, para los siguientes tipos de proyectos:

  • Proyectos en el exterior ejecutados por las organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo (ONGD)
  • Proyectos en el exterior ejecutados por los otros agentes de cooperación reconocidos por la Ley 3/2003, do 19 de junio, de cooperación para el desarrollo (universidades, empresas, sindicatos, fundaciones, comunidades galegas, etc)

La convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación en el exterior se viene publicando desde el año 1995. La convocatoria tiene carácter bianual (2018-2019), y será financiada con un importe total de 3.262.500 euros, lo que representa un incremento de más de un 8% respecto a la dotación de la convocatoria del año 2017, conforme a la siguiente distribución:

  • Proyectos en el exterior de ONGD: 2.762.500 € (1.105.000 € en el año 2018 y 1.657.500 € en 2019).
  • Proyectos en el exterior de otros agentes: 500.000 € (200.000 € en el año 2018 y 300.000 € en 2019).

DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180109/AnuncioG0244-181217-0001_gl.pdf


Financing institution:
Published in:
Deadline: 09/02/2018
Links of interest: Open pageAxudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2017

State: Closed
Summary:

Axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas Universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i, exercicio 2017

As modalidades de axudas que se establecen son:

MODALIDADE A: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA

MODALIDADE B: GRUPOS CON POTENCIAL DE CRECEMENTO

MODALIDADE C: REDES DE INVESTIGACIÓN

MODALIDADE D: PROXECTOS DE PERSOAL INVESTIGADOR CON TRAXECTORA EXCELENTE


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 19/07/2017
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact