USC » Research » Researchers » Guide
Research Resources
Research Groups
USC Researchers
Portal da Investigación

Investigation Service
Services to personal researchers
USC own grants
Research funding
European Project's
Contracting of R&D (Companies,Administration,...)
Division of Economic
Scientific production
Job in R&D
Guide of Calls
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual

Others
Registro de Investigadores/as Visitantes
Forms, rules,...
HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers
Código de Buenas Prácticas en la Investigación
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Frequently Asked Questions (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2020
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación
Procedemento de presentación de solicitudes Permisos persoal contratado

Relevant information
Job opportunities
USC Research Contracts
Calendario de Convocatorias Públicas de Selección de Persoal 2021
Reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Corrección de errores del reglamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Contracts calculator
Press releases
Notices
Events

Formalities On-Line
Certifications and accreditations obtained by the USCCertifications and accreditations

Guide of Calls

 » 


Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia ano 2021

State: Closed
Summary:

A presente orde establece as condicións, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o acceso ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:
   
• Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
• Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
• Modalidade C: Proxectos de excelencia.

DOG


Financing institution: Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Published in:
Deadline: 16/03/2021
Links of interest: Open pageConvocatoria de 21 proxectos de investigación, difusión e didáctica sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións

State: Closed
Summary:

Pola  presente  resolución  convócanse  para  o  exercicio  2020,  en  réxime  de  concorrenciacompetitiva, 21 proxectos de investigación, divulgación e docencia para a Cátedra Institucionalda USC do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

O  financiamento  da  presente  convocatoria,  por  un  importe  máximo  de  63.000 €,  efectuarase con  cargo  a  partida  orzamentaria  5075.4326.22900 da Cátedra  do  Camino  de  Santiago  e  as  Peregrinacións. 

Con cargo a este importe financiaranse 21 proxectos   para a Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións, cun financiamento máximo de 3.000 euros por proxecto.

ver convocatoria


Financing institution: Cátedra do Camino de Santiago e as Peregrinacións
Published in: Outros
Deadline: 23/10/2020
Links of interest: Open pageProyectos de Investigación sobre la COVID-19

State: Closed
Summary:

Apoiar proxectos sobre a Covid-19 que foron presentados á convocatoria do Instituto de Saúde Carlos III pero non acadaron financiamento (código de procedemento IN845D).

Titorial presentación solicitudes na sede da Xunta 


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 20/09/2020
Links of interest: Open pageConvocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao Fondo COVID-19

State: Closed
Summary:

A presente resolución ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión de axudas da Axencia Galega de Innovación, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade do COVID-19 que foron presentados á convocatoria de expresións de interese realizada pola Resolución do 19 de marzo, da Dirección do Instituto de Saúde Carlos III, e non acadaron financiamento, e realizar a súa convocatoria en 2020 (código de procedemento administrativo IN845D).


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 24/09/2020
Links of interest: Open pageConsolidación unidades mixtas de investigación 2020

State: Closed
Summary:

A consolidación, fortalecemento e mantemento da actividade investigadora e innovadora das unidades mixtas de investigación creadas ao abeiro das convocatorias de axudas de GAIN dos anos 2016 e 2017, dando así continuidade e evolución as expectativas, obxectivos e resultados das súas liñas de investigación e traballo co desenvolvemento de novas actividades e novos proxectos no marco destas.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 20/03/2020
Links of interest: Open pageUnidades mixtas de investigación 2020

State: Closed
Summary:

A creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación, como instrumento favorecedor da cooperación entre os organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in:
Deadline: 20/03/2020
Links of interest: Open pageAyudas para la innovación del serctor pesquero 2020

State: Closed
Summary:

Ayudas destinadas a la realización de proyectos innovadores en el sector extractivo, incluida la transformación y comercialización y también operaciones innovadoras relacionadas con la conservación de los recursos biológicos marinos, con el fin de fomentar una pesca sostenible desde una perspectiva ambiental, socialmente responsable, basada en el conocimiento y competitiva.

Acceso á sede electrónica


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 29/02/2020
Links of interest: Open pageSubvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon 2020)

State: Closed
Summary:

Cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: 30/10/2019
Links of interest: Open pageConvocatoria de Proxectos de investigación sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións 2019

State: Closed
Summary:

Poderán solicitar este proxectos o persoal docente e investigador (PDI) a tempo completo en servizo activo na Universidade de Santiago de Compostela, que desenvolvan a súa actividade investigadora encol do Camiño de Santiago e as Peregrinacións.

consultar taboleiro


Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 29/07/2019
Links of interest: Open pageSubvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

State: Closed
Summary:

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión de axudas ao abeiro da RIS3 Galicia no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 orientadas:

a) Ao fomento da participación galega de calidade no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (en diante, Programa marco).

b) Á coordinación estratéxica entre ambas as fontes de financiamento, apoiando propostas presentadas a convocatorias do instrumento peme do Programa marco, ou a accións do Consello Europeo de Innovación (CEI) que lle dean continuidade, cunha excelente avaliación pero que non puideron ser financiadas por insuficiencia de crédito.


Financing institution: Agencia Gallega de Innovación (GAIN)
Published in: Outros
Deadline: Según convocatoria
Links of interest: Open pageConvocatoria de ayudas para realizar proyectos de investigación y para crear grupos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo, en el marco de la agenda 2030, que ejecutarán los grupos y centros de investigación de las universidades gallegas

State: Closed
Summary:

Realizar proyectos de investigación que tengan como objetivo la promoción del desarrollo humano y sostenible, conforme la agenda nacional e internacional de desarrollo y, en particular, alineados con los ODS de Naciones Unidas.

DOG


Financing institution:
Published in:
Deadline: 21/06/2019
Links of interest: Open pageAxudas á Proxectos, Destinados ao Desenvolvemento de Medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

State: Closed
Summary:

Se considerarán proyectos de investigación dirigidos al desarrollo de una o varias de las acciones siguientes (asociadas a las correspondientes medidas del documento refundido final del Pacto de Estado contra la violencia de género):

  • Estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario (medida 8). Estudio sobre la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren violencia de género. (medida 100).
  • Estudio sobre la situación de los menores (custodia, régimen de visitas, relaciones con el padre maltratador…) (medida 204).
  • Investigación en violencias sexuales: estudios diagnósticos, desarrollo estadístico, unificación de datos y publicidad de los mismos. Estudios de prevalencia y diseño de indicadores para todos los tipos de violencias sexuales (medida 257).
  • Estudio sobre las nuevas realidades de la Trata y las respuestas operativas que deben implementarse para que las actuaciones policiales tengan mayor facilidad a la hora de intervenir en espacios de alto nivel de control por parte de los proxenetas, incluidas las viviendas (medida 266).
  • Sistemas de análisis estadística que recoja las violencias machistas que sufren las mujeres que ejercen la prostitución (medida 269).

Financing institution:
Published in: Outros
Deadline: 31/05/2019
Links of interest: Open pageBecas de colaboración en proyectos de investigación 2019

State: Closed
Summary:

Esta resolución ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións que rexerán a convocatoria de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación concretos que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e que se inclúen como anexos a esta resolución (procedemento PR970B), na cal se detallan os requisitos específicos que deben reunir as persoas solicitantes, coa finalidade de contribuír á especialización na súa formación académica, profesional e investigadora.


Financing institution: Consello da Cultura Galega
Published in:
Deadline: 30/05/2019
Links of interest: Open page


Vicerreitorado de investigación e innovación | imaisd@usc.es | Contact