USC » Investigación » Investigadores » Guía
Recursos de Investigación
Buscador de Grupos de Investigación
Buscador de investigadores
Portal da Investigación

Servizos á Investigación
Servizo ao personal investigador
Axudas Propias USC
Financiamento á investigación
Subárea de Proxectos Internacionais
Contratación de I+D+i (Empresas,Administracións,...)
Subárea Económica
Produción Científica
Emprego en I+D
Guía de Convocatorias
Axudas
Sen clasificación
Predoutorais
Posdoutorais
BII
BC
FPU
FPI
Bolsas de Colaboración Dpto.
Axudas USC
Infraestructura
Sen clasificación
Mobilidade
Sen clasificación
Investigadores USC
Invest. doutras Univ.
Premios
Sen clasificación
Proxectos
Sen clasificación
Comunidade Autónoma
Ámbito Nacional
Outros
Programas Europeos
Ámbito Internacional
Redes Temáticas
Sen clasificación
Reunións Científicas
Sen clasificación
Outras Accións
Sen clasificación
Contratos Laborais
Sen clasificación
Currículos Isidro Parga Pondal o Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Currículos Ramón y Cajal
Selección de Currículos
Comité de Bioética
Acceso aplicación web Kairós
OIT Virtual
XACUS

Outros
Programas propios de investigación
Persoal investigador e de apoio á investigación: a reforma laboral
Rexistro de Investigadores/as Visitantes
Autorización de permisos para a asistencia a congresos, xornadas, etc do persoal contratado con cargo a actividades, proxectos de investigación e programas de recursos humanos
NORMATIVA
Acordos Transformativos (AT)
Declaración Institucional de Medidas Antifraude
Formularios, normativas
HRS4R - Estratexia de Recursos Humanos para Investigadores
Código de Boas Prácticas na Investigación
Acordo do 8/03/2023 sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Modificación do acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela
Retribucións para a contratación de persoal con cargo a actividades de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I)
Preguntas frecuentes (FAQs)
PROGRAMA PRINCIPIA-GAIN 2021
Declaración institucional da USC sobre o uso de animais de experimentación

Destacados
Ofertas de Emprego
Contratos de investigación da USC
Data límite presentación propostas convocatoria 6/2024 (13/03/2024)
Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i (texto consolidado)
Modificación do Regulamento de selección de persoal investigador e de apoio á investigación no marco de actividades e programas de I+D+i
Calculadora de contratos
Prensa
Avisos
Eventos

Xestións On-Line
Certificacións e acreditacións obtidas pola USCCertificacións e acreditacións

Guía de Convocatorias

Proxectos » Ámbito Nacional


VIII Convocatoria de axudas a proxectos de investigación en Tecnoloxías Accesibles

Estado: Aberta
Resume: Os proxectos de innovación, cunha duración máxima de 12 meses, deben estar dirixidos ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas, desde software a dispositivos, instrumentos ou equipos, que poidan ser utilizados por ou para persoas con discapacidade. As solucións propostas poden centrarse en diferentes aspectos, como facilitar a actividade e participación destas persoas na sociedade, previndo limitacións ou reducindo as existentes; protexer, apoiar, adestrar, medir ou substituír funciones/estruturas corporais; e/o favorecer o acceso, mantemento e mellora do emprego das persoas con discapacidade.
Entidade Convocante: Outras
Publicado en: Outros
Prazo: 03/04/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaSubvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2021-2023

Estado: Aberta
Resume:

Entre as actuacións obxecto de axuda atópanse as correspondentes aos Subprogramas Estatais de Xeración de Coñecemento, Transferencia de Coñecemento, Fortalecemento Institucional e Infraestruturas e Equipamento:

1º Proxectos de I+D+i en saúde: 13 de febreiro ao 19 de marzo de 2024.
2º Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico en saúde: 6 de febreiro ao 5 de marzo de 2024. En relación a estes proxectos dos que a USC só pode presentar un proxecto, os investigadores interesados deberán poñerse en contacto coa Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento (AVTE) na dirección avte@usc.es.
3º Proxectos de investigación clínica independente: 6 de febreiro ao 7 de marzo de 2024.
4º Incorporación de novos grupos ao CIBER: 22 de febreiro ao 20 de marzo de 2024.

O prazo para a xeración e presentación das solicitudes mediante a aplicación informática finalizará ás 15:00 horas, hora peninsular, do día de finalización indicado.


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: según modalidade
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Axencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica da Axencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 25-01-2024 ás 14:00 h.

Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaFundación Biodiversidad, fomento da economía azul - Programa Pleamar 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume:

O obxecto da convocatoria é apoiar proxectos innovadores que promovan a sustentabilidade das actividades pesqueiras e acuícolas en liña coa Política Pesqueira Común, a través das seguintes temáticas:

a. Fomentar, a través da investigación, a pesca sostible, a recuperación e a conservación dos recursos biolóxicos acuáticos, reforzando que as actividades pesqueiras sexan económica, social e medioambientalmente sostibles e contribuír a minimizar os posibles efectos adversos da pesca sobre o medio mariño.
b. Fomentar, a través da investigación, as actividades sostibles de acuicultura, así como a transformación e comercialización de produtos da pesca e a acuicultura, con enfoque de xénero, contribuíndo así á seguridade alimentaria na Unión.
c. Reforzar, a través da xeración de coñecemento científico, a gobernanza internacional dos océanos e facer dos mares e os océanos sexan seguros, protexidos, limpos e xestionados de maneira sostible, mediante a promoción do coñecemento do medio mariño.


Entidade Convocante: Fundación de Biodiversidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 21/01/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaCaixaImpulse Innovación en Saúde 2023

Estado: Aberta
Estado: Pechada
Resume: CaixaImpulse Innovación axuda a transferir o coñecemento científico á sociedade e fomenta a creación de produtos, servizos e empresas relacionados coas ciencias da vida. Presta apoio a proxectos biomédicos innovadores axudándolles a validar os seus activos e a definir a súa estratexia de explotación e valorización, para achegalos ao mercado.
Entidade Convocante: Fundación La Caixa
Publicado en: Outros
Prazo: 22/02/2024
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións 2023

Estado: Pechada
Resume:

Convocatoria, no exercicio 2023, de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións realizados por entidades públicas ou privadas sen fins de lucro, en réxime de concorrencia competitiva, de acordo con o establecido na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e Innovación 2021-2027, na Acción Estratéxica en Saúde do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023, e na Estratexia Nacional sobre Adiccións 2017-2024, dispoñible na páxina web da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas, https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/home.htm

Prazo de presentación de solicitudes: Un mes para contar desde o día seguinte á publicación do extracto no BOE (é dicir ata o 20 de xullo). Tanto a solicitude propiamente dita como o proxecto para o que se solicite subvención, deberán presentarse necesariamente dentro de devandito prazo. De non facelo, considerarase excluída a solicitude.

Prazo interno para garantir a presentación por parte do Representante Legal da USC: 14 de xullo.


Entidade Convocante: Ministerio de Sanidad
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 20/07/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética

Estado: Pechada
Resume:

O obxecto desta convocatoria é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas públicas destinadas a impulsar proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética.

Enténdese por proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética aqueles proxectos que ofrezan solucións aos retos expostos pola transición enerxética, relacionados coa innovación, a provisión de servizos de flexibilidade que permitan unha maior integración das enerxías renovables, e por tanto favorezan a descarbonización do sistema, ou a promoción e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais (startups) que proporcionen solucións innovadoras para a transición enerxética.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 9:00 do día 12 de xuño de 2023.


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 01/08/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaAxudas de apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ao ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica

Estado: Pechada
Resume:

Enlace ao anuncio no BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12404.pdf

Enlace á web ás bases, convocatoria e documentación: https://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias_del_pr/convocatoria-de-ayudas-para-el-fomento-de-la-bioeconomia-forestal-2023/

• O obxecto desta convocatoria é fomentar o desenvolvemento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades, que fomenten a participación, a igualdade de xénero e a xeración de emprego verde, de natureza científico-técnica, todo iso especialmente ligado a ecosistemas forestais e ao aproveitamento e xestión forestal sostible. • A convocatoria enmárcase no investimento 4 (I4) denominada “xestión forestal sostible”, do compoñente 4 “conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade” (C4.I4) do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).
• Como máximo, admitirase para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante (que actúe como representante). Nesa proposta por entidade non contarán as propostas nas que esa entidade forme parte dunha agrupación sen que sexa representante da mesma.
• A limitación dunha proposta por entidade obriga a realizar unha selección previa. Para os efectos, deben cumprimentar o documento que se achega e reenvialo a esta Área de Investigación, á dirección investigacion@usc.es ata o 22 de maio (inclusive).
• A presentación de solicitudes realizarase de forma telemática a través da páxina web da FB (www.fundacion-biodiversidad.es) por parte da entidade solicitante (fin de prazo 30 xuño).


Entidade Convocante: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 30/06/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaConvocatoria de proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

Estado: Pechada
Resume: Ver convocatoria

Co fin de poder garantir a presentación de todas as solicitudes na data de finalización do prazo establecido pola Agencia Estatal de Investigación, para a USC é preciso que as persoas solicitantes teñan subida na Sede Electrónica de la Agencia Estatal toda a documentación requirida antes da data indicada mais abaixo. A partir desta data a USC non poderá garantir a presentación das solicitudes en prazo:

• A data límite para rematar o procedemento de solicitude e garantir a presentación da mesma por parte da USC será o 27-01-2023 ás 14:00 h.
Acceso ao Formulario de solicitude da Axencia Estatal


Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 31/01/2023
Ligazón de interese: Abrir páxinaProxectos de colaboración público-privada 2022

Estado: Pechada
Resume: As axudas teñen por obxecto o financiamento de proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración entre empresas e organismos de investigación, a fin de avanzar na incorporación de coñecementos e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento precompetitivo de novas tecnolóxicas, produtos e servizos, creando o contexto adecuado que estimule a xeración dunha masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para a súa aplicación, transferencia, procura de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de innovación das empresas como no mercado.
Entidade Convocante: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Publicado en: Boletín Oficial do Estado
Prazo: 07/03/2023
Ligazón de interese: Abrir páxina


Vicerreitoría de Política Científica | imaisd@usc.gal | Contacto